Algemene voorwaarden

 • 1
  Onze facturen zijn, behoudens indien anders werd overeengekomen met de klant, contant betaalbaar te Grobbendonk. Betalingen dienen daarbij te gebeuren door overschrijving op onze bankrekening. Cashbetalingen worden, behoudens anders overeengekomen, niet aanvaard. Bij gebreke aan tijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 40 euro alsook een intrest ten belope van 10% op jaarbasis. De niet-tijdige betaling van een factuur maakt alle andere nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. Bovendien zijn wij bij niet-betaling van een factuur tegen zijn vervaldag gerechtigd onze werkzaamheden onmiddellijk en zonder ingebrekestelling op te schorten. Wij hebben het recht om tussentijdse facturen te sturen in functie van de voortgang van de werken. Een voorschot kan worden gevraagd als dit expliciet wordt overeengekomen. Voorschotten worden daarbij in beginsel aangerekend op onze laatste facturen.Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van alle verschuldigdekosten en rente en vervolgens tot betaling van opeisbare facturen die het langst open staan, Dit alles geldt zelfs al vermeldt de wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 • 2
  De uitvoerings- en leveringstermijnen worden louter indicatief weergegeven. Het niet halen van de leverings- of uitvoeringstermijn kan in hoofde van de klant geen recht doen ontstaan op welkdanige schadevergoeding ook. De uitvoerings-en leveringstermijn kan pas worden ingepland na betaling van het voorschot (indien dit werd overeengekomen) en na overhandiging door de bouwheer van alle dienstige stukken.
 • 3
  De eigendom van de goederen die wij leveren gaat pas over op de klant na integrale betaling van het factuurbedrag. Het risico met betrekking tot geleverde materialen gaat integendeel al over op de klant vanaf de levering op de werf. De klant verbindt er zich toe onze goederen en materialen zorgvuldig te stockeren en te beveiligen. Hij neemt een verzekering die de risico’s van beschadiging, diefstal enz. van deze goederen en materialen dekt. De klant zorgt er verder voor dat de werf vlot toegankelijk is en voorzien is van water en elektriciteit. Hij zorgt ervoor dat de werf opgeruimd is zodat wij vlot kunnen werken.
 • 4
  Indien de klant ons vraagt om een ontwerp, plan of tekening uit te werken, dan blijft dit onze eigendom. Als de klant opvolgend deze documenten gebruikt om de werken zelf uit te voeren of ze door iemand anders te laten uitvoeren, dan is hij ons een vergoeding verschuldigd van 20% van onze offerte. Wij hebben het recht een hogere schadevergoeding te vragen ingeval van bewezen hogere schade.
 • 5
  Wij hebben het recht om volgende prijsherzieningsformule toe te passen : p = P (0,4 s + 0,4 i + 0,2) S I
  p = aangepaste prijs bij facturatie P = prijs vermeld op contract s = gemiddeld uurloon tijdens werken welke zijn aangerekend S = gemiddeld uurloon op datum contract i = indexcijfer van de materialen voor de werken welke zijn aangerekend I = indexcijfer van de materialen op datum contract
 • 6
  De ingebruikname van het gebouw/de werken wordt beschouwd als goedkeuring/aanvaarding van het gebouw/de werken. Na deze aanvaarding van het werk dragen wij nog slechts de aansprakelijkheid van artikel 1792 B.W.. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde gelimiteerd tot het totaalbedrag van onze facturen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk uit welken hoofde ook voor onze lichte fout, tenzij bij overlijden of lichamelijk letsel van de klant. Behoudens ingeval van opzet, of overlijden of lichamelijk letsel van de klant is onze aansprakelijkheid alleszins beperkt tot het bedrag van de levering en tot de directe schade. Indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Als er sprake is van een verkoop en de wet inzake de garantie op consumptiegoederen speelt niet, dan moeten zichtbare gebreken dadelijk worden ingeroepen. Verborgen gebreken moeten worden ingeroepen binnen de 4 maanden na de levering. Speelt de wet inzake de garantie op consumptiegoederen wel dan moet de klant ons uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag dat hij het gebrek heeft vastgesteld op de hoogte brengen van het gebrek aan overeenstemming, dit op straffe van verval van zijn vordering.
 • 7
  Als de klant de aanvaarde bestelling alsnog weigert of er geen uitvoering aan kan worden gegeven door toedoen van de klant, dient hij aan ons een schadevergoeding te betalen van 15% op het totaalbedrag onverminderd ons recht een hogere vergoeding te vragen ingeval van bewezen hogere schade. De klant is –enkel voorzover deze een consument is- gerechtigd op een soortgelijke vergoeding als wij het contract alsnog weigeren uit te voeren of er door ons toedoen geen uitvoering aan kan worden gegeven. Wij hebben ook te allen tijde het recht de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen.
 • 8
  Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, of om het even welke wijziging in de juridische toestand van de klant.
 • 9
  De eventuele nietigheid van één van deze voorwaarden heeft niet de nietigheid van de andere clausules en van het contract tot gevolg.
 • 10
  Op alle geschillen die verband houden met deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Een procedure kan worden gebracht, hetzij voor de rechtbank waar de plaats van de klant is gevestigd, hetzij voor het Vredegerecht te Herentals of de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, afdeling Turnhout.